Reglement

Reglement voor dag- en jaarvergunninghouders.

 1. Het is ten strengste verboden aardappelen, aardappelproducten, duivenmest en hennep als lokvoer en aas te gebruiken, en meer dan ½ kg. lokvoer in bezit te hebben of te voeren. Verder mag men geen gekleurde maden in bezit hebben of ermee vissen.
 2. Afval zoals plastic, papier, blik, lokvoer enz. mogen niet op het terrein worden achtergelaten, maar moeten meegenomen worden.
 3. Het is verboden zich in en / of op het water te bevinden. Bestuurbare bootjes voor te voeren zijn ook verboden.
 4. Alle vis die gevangen wordt dient men zorgvuldig te behandelen en direct terug te zetten in het water, of tijdens wedstrijden in een geschikt leefnet dat voldoet aan de leefnetgedragscode.
  Meenemen van vis is streng verboden.
 5. Het is verboden zich, na zonsondergang tot zonsopkomst op het terrein te bevinden of te vissen.
  Nachtvissen is ten strengste verboden.
 6. Voor niet leden is het verboden speciaal op snoek te vissen. (snoeken)
 7. Er mag gevist worden door senioren en junioren die lid zijn van HSV De Karper met vispas met max twee hengels op een visplaats met een enkelvoudige haak.
  Dagvergunninghouders mogen maar met een hengel vissen.
  Houd rekening met andere vissers.
 8. Honden en spelende geluidsapparatuur zijn verboden.
 9. De dagvergunning of de Vispas moeten ten allen tijde op vordering door de controleur of de politie worden  getoond.
  Controleurs zijn in het bezit van een pasje van de vereniging.
 10. Het gebruik van de invalide vissteigers is voor iedereen toegestaan mits men in acht neemt dat een invalide visser ten allen tijde voorrang heeft op deze plaats.
 11. Ieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt geacht zonder vergunning te vissen en wordt als zodanig behandeld.
 12. H.S.V. “De Karper” stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen op en langs het terrein Bosbergweide.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van H.S.V. ”De Karper

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2021

Bovenop de boete komen nog € 9 administratiekosten

De binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water,met

H 645 a met één of twee hengels € 150
H 645 b met één peur € 220

H 645 c  met meer dan twee hengels € 330

De binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven:

H 647 b een schriftelijke toestemming € 100
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 100

Vistuigen:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij

H 650 -1 of 2 toegestane vistuigen  € 300

H 650 b -meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in de periode van 1 april tot en met 31 mei) met:

H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 100
H 652 b een staand net € 300
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem
aangewezen water € 100
H 656  vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 100

Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van
75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte
vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van
deze vispassage € 150

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:

H 662 a terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water of op dat moment verboden is € 100

H 662 b te weten één of twee hengel(s) terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen € 100

H 662 c te weten één peur of meer dan twee hengels  terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen  €150

H 662 d te weten een ander toegestaan vistuig, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen €300

H 662 e  te weten een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:

H 664a bij het vissen in kust- of binnenwater levende vis, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren als aas gebruiken € 400 !!!!!!!!

Minimum maten en gesloten tijden (vis):

H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water terugzetten € 150

H 668 vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde water terugzetten € 150

H 670  gerookte aal kleiner dan 25 cm in voorraad hebben, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken  € 300

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen
Valse naam / identificatieplicht :
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 400

D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 100

Geluidshinder:

H 200 rumoer of burengerucht verwekken waardoor de nachtrust kan worden verstoord € 150

H 205 zonder ontheffing/vergunning als particulier buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben of handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt PLV)  €150

Vuurstoken:

H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (PLV) € 300

* bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie

** PLV = Plaatselijke Verordening